خرید آنلاین بیمه شخص ثالث

بیمه مسئولیت جامع شهرداری

خرید بیمه نامه
راهنمای پرداخت خسارت

موضوع بیمه نامه

بیمه مسئولیت شهرداری ها در قبال اشخاص ثالث (شهروندان ) بدین معنی که چنانچه در نتیجه فعل یا ترک فعل شهرداری ها خسارت مالی و جانی  به اشخاص ثالث وارد آید .و بیمه گذار به طور قانونی مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر خسارت های وارده را جبران خواهد کرد .

فهرست