خرید آنلاین بیمه شخص ثالث

پرداخت خسارت بیمه باربری

اقداماتی که بعد از صدور بیمه نامه حمل کالا بیمه گذار باید انجام دهد :

۱- قبل و یا بلافاصله بعد از حمل هر محموله اعلامیه ای را که در آن مقدار و ارزش کالا، مشخصات وسیله حمل ، تاریخ حمل ،شماره بارنامه ،مبداو مقصد حمل کالا نوشته شده است برای بیمه گر ارسال نماید.
۲- حداکثر دو سال پس از تاریخ صدور بیمه نامه نسبت به حمل کالای بیمه شده اقدام نماید .

اقداماتی که بعد از وقوع حادثه بیمه گذار باید انجام دهد :

۱- به محض اطلاع از وقوع خسارت حداکثر ظرف ۵ روز مراتب را به بیمه گر اعلام نماید .

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت از محل بیمه باربری:

۱-اصل بارنامه سراسری
۲- اصل فاکتور خرید
۳- اصل صورت بسته بندی کالا
۴- گواهی مبدا
۵- اعلامیه بانکی (در صورت گشایش اعتبار )
۶- پروانه الکترونیکی گمرکی
۷- در صورت مشخص شدن خسارت در گمرک می باید متناسب با نوع خسارت ، اصل صورت مجلس بندری و یا صورت مجلس گمرکی ،گواهی کسر تخلیه یا گواهی عدم تحویل ارائه گردد و همچنین در حمل های زمینی (وارداتی و صادراتی ) راهنامه (سی ام آر ) ظهر نویسی و نوع و ماهیت خسارت بوسیله متصدی حمل مشخص گردد .
۸- چنانچه خسارت در محوطه بندر یا گمرک رخ داده باشد اصل صورت مجلس آسیب دیدگی و کپی قبض انبار گمرک
( چنانچه مقصرحادثه مشخص باشد مثلا پیمانکار تخلیه میبایست کتبا مسئولیت آن را گواهی نماید )
۹- اصل بارنامه حمل داخلی (چنانچه کالا بعد از ترخیص از گمرک خسارت ببیند )
۱۰- اصل یا کپی برابر اصل کروکی پلیس (در حوادث رانندگی داخل کشور)

نکته : با توجه به شرایط حمل و نوع کالا ممکن است بیمه گر بیمه های باربری برای بررسی خسارت مدارک دیگری نیز درخواست نماید .

نکات مهم :

۱- برای هر بسته ای که مفقود شده است بلافاصله از متصدیان حمل و یا مقام های بندر یا متصرفان دیگر کالای مورد بیمه بطور کتبی درخواست خسارت نمایند

۲- در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن کالای مورد بیمه از متصدیان حمل و یا سایر متصرفان کالا بطور کتبی تقاضای بازدید کنند و برای خساراتی که هنگام بازدید مشخص می گردد گواهی مربوطه را که به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند .

۳- در مواردی که از سالم بودن کامل کالای مورد بیمه مطمین نباشند رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل ندهند و با درج موضوع در بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل می دهند حق خود را برای مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند.

۴- هرگاه موقع تحویل گرفتن کالای مورد بیمه ، زیان یا آسیبی مشهود نباشد بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر سه روز از تاریخ تحویل گرفتن کالا و اطلاع از خسارت ، مراتب را بطور کتبی یا پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعلام نمایند .

۵- در مواردی که موسسه حمل تمام یا قسمتی از کالای مورد بیمه را به بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی تحویل ندهد نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورت مجلس کسر تخلیه ، گواهی کتبی عدم تحویل را از موسسه مزبور بخواهند .در صورتیکه گواهی عدم تحویل در موعدهای زیر صادر نشود بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر طی یک هفته با اظهارنامه رسمی از موسسه حمل درخواست خسارت بنمایند و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهند .

  • در صورت حمل با کشتی حداکثر هفت ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی
  • در صورت حمل با کامیون و قطار ، حداکثر هفت ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز کشور مقصد
  • در صورت حمل با هواپیما ، حداکثر سه ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از هواپیما

۶- بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب بیمه نامه بیمه گر تعهد جبران آن را دارد ، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود ، قبل از تحویل گرفتن از انبار ضمن تنظیم صورت مجلس گمرکی مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید .

۷- پس از رسیدن کالا به بندر مقصد و قبل از انقضای مهلت های تعیین شده زیرنسبت به ترخیص و حمل کالا به مقصد نهایی اقدام نمایید در غیر اینصورت تقاضای تمدید مهلت اعتبار بیمه نامه را به شرکت بیمه ارسال نمایید .

  • به محض پایان ۶۰ روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه در حمل دریایی
  • به محض پایان ۳۰ روز پس از تخلیه کامل هر قسمت از کالای مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه کشور مقصد
  • در مورد حمل زمینی و ریلی ۶۰ روز پس از تحویل کالای مورد بیمه به انبار گمرک کشور مقصد
فهرست